درباره‌ی خوانه

انتشارات خوانه فعالیتش را از زمستان سال ۱۳۹۸ شروع کرده، کمی پیش از همه‌گیریِ کرونا. «تراشه‌های عمر»، «کارخوانه»، و «ضراب‌خوانه» نخستین مجموعه‌های خوانه‌اند و، به‌ترتیب، مختصِ زندگی‌نگاره، کسب‌وکار، و سرمایه‌گذاری.
مجموعه‌های بعدیِ خوانه سینمایی و ادبی‌اند. مقصود از جمع کردنِ همه‌ی این آثارِ متنوع یک چیز است: بنا کردنِ خانه‌ای برای خواندن.

به بالای صفحه بردن